Privacy Policy

- ราคาสินค้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาด อาจจะทำให้ราคาสูงหรือต่ำไปจากราคาหน้าเว็บไซต์ได้ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบหรืออาจจะแจ้งภายหลังได้

- สินค้าซื้อไปแล้วทางเราจะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนแปลงสินค้า ยกเว้นเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งเท่านั้น